1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Publieke en geestelijke gezondheidszorg
  4. Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de ambulante en klinische ggz, ziekenhuispsychiatrie en zorg voor verslaafden.

Instellingen Geestelijke gezondheidszorg

  • Ggz-instellingen;
  • Psychiatrische afdelingen van een ziekenhuis;
  • Instellingen voor maatschappelijke opvang;
  • Vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen;
  • Alternatieve praktijken en nieuwe toetreders.

Naar boven

Terugdringen van separeren en afzonderen

Terugdringen van separeren is sinds 2008 een vast thema waar de IGZ extra aandacht voor heeft. Ieder jaar bezoeken we gesloten opnameafdelingen en diverse andere afdelingen waar separatie of afzondering voorkomt. Het gaat dan om afdelingen van ggz-instellingen, van instellingen voor verslavingszorg, psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen en afdelingen van instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Naar boven

Toetsingskader

Tot 1 januari 2017 maken de inspecteurs bij deze bezoeken gebruik van het toetsingskader Terugdringen van separeren 2012.
Uitgangspunten van het toetsingskader zijn:

  • dat separatie en afzondering zoveel mogelijk wordt voorkomen;
  • dat een patiënt die intensieve zorg nodig heeft, niet alleen gelaten wordt, ook niet als hij gesepareerd of afgezonderd wordt.

De inhoud van het toetsingskader is inmiddels een aantal keer bijgesteld. De IGZ doet dit in overleg met de belangrijkste belangenvertegenwoordigers bij deze zorg.

Naar boven

Nieuw toetsingskader 
De inhoud van het toetsingskader is inmiddels een aantal keer bijgesteld. Vanaf 22 maart 2016 is er een nieuwe versie beschikbaar, waarin de normen ook gelden voor het terugdringen van afzonderen en ook voor het insluiten in een Extra Beveiligde kamer (EBK).

Instellingen moeten per afdeling een auditverslag opstellen en deze uiterlijk 1 januari 2017 bij de inspectie aanleveren. Bekijk hoe u dit auditverslag moet opstellen in deze versie (MS Word-bestand, 85 kB) van het toetsingskader.

Vanaf 1 januari 2017 gebruiken onze inspecteurs dit toetsingskader tijdens toezichtbezoeken.

Meer informatie

Naar boven

2016: extra toezicht op uitvoering Wet Bopz

De IGZ bezoekt onaangekondigd een aantal ggz-instellingen. Het gaat met name om afdelingen psychiatrie van algemene ziekenhuizen en academische ziekenhuizen, instellingen en afdelingen voor jeugd-ggz en instellingen en afdelingen voor verslavingszorg. Zie ook deze brief (pdf-bestand, 60 kB) die op 30 juni 2016 is verstuurd naar raden van bestuur van deze instellingen.

De IGZ toetst de uitvoering van de Wet Bopz met twee toetsingsinstrumenten:

Naar boven

Toetsingscriteria voor een Bopz-aanmerking

Wanneer een ggz-instelling een Bopz-aanmerking aanvraagt bij het ministerie van VWS, vraagt het ministerie altijd schriftelijk advies aan de inspectie. Voor het opstellen van dit advies legt de inspectie vaak een bezoek af aan de betreffende afdeling, locatie of instelling.

Zij toetst of de instelling voldoet aan de noodzakelijke randvoorwaarden om verantwoorde gedwongen zorg te kunnen bieden. Dit doet zij aan de hand van toetsingscriteria die in dit document (pdf-bestand, 208 kB) zijn vastgelegd.

Naar boven

Meldingen

Het bewaken van de veiligheid van de zorg aan patiënten is het primaire doel van de IGZ. Een calamiteitenmelding van de burger, de patiënt, het familielid, de professional of de instellingsbestuurder heeft daarom een centrale plaats bij de oordeelsvorming en de door IGZ te nemen maatregelen. Een landelijk team van inspecteurs richt zich volledig op de behandeling van meldingen. Kernvraag hierbij is in hoeverre calamiteiten vermijdbaar en verwijtbaar zijn en welke handhavingsmaatregelen passend zijn.

Als zorgverlener kunt u hier een calamiteit melden of een andere melding doen.


Naar boven

Klacht of vraag over ggz

Bent u ontevreden over geleverde geestelijke gezondheidszorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Naar boven

Wetten

Onder deze alinea staan de wetten die in het toezicht worden gebruikt.

Meer informatie

Naar boven