1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Vrijheidsbeperkende maatregelen

Toezicht en handhavingVrijheidsbeperkende maatregelen

Onder het begrip ‘vrijheidsbeperking’ verstaat de inspectie alle maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. Dit begrip heeft voor de inspectie al jaren een grotere reikwijdte dan de vrijheidsbeperkende maatregelen die de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) beschrijft.

Zorgaanbieders die niet over een Bopz-aanmerking beschikken mogen in dit kader geen vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen. Vrijheidsbeperkende maatregelen in niet Bopz-aangemerkte zorginstellingen of in de thuissituatie mogen enkel worden toegepast als hiervoor instemming is verkregen van de cliënt of van de wettelijk vertegenwoordiger (wanneer er sprake is van wilsonbekwaamheid van de cliënt) en wanneer een cliënt zich hiertegen niet verzet. Bij verzet vervalt de eerder verkregen instemming.

Alleen een arts of een gedragswetenschapper mag besluiten een vrijheidsbeperkende maatregel in te zetten.

wel vrijheidsbeperking
Indien er wél vrijheidsbeperkingen wordt toegepast, dient de zorgaanbieder zijn/ haar visie op en beleid over preventie, terugdringing, besluitvorming en uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen te beschrijven.

geen vrijheidsbeperking
Indien er géén vrijheidsbeperkingen worden toegepast, de zorgaanbieder zijn/ haar visie op en het niet toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen in een beleidsdocument vast te leggen.

Indien er geen sprake is van een Bopz-aangemerkte instelling, is in dit beleid beschreven dat:

  • er altijd toestemming van de cliënt (bij wilsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger) moet zijn voor het uitvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • vrijheidsbeperking nooit mag worden uitgevoerd wanneer een cliënt zich hiertegen verzet.