1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Maatregelen
 5. Bestuurlijke boete

Toezicht en handhavingBestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk handhavinginstrument, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in specifieke situaties kan inzetten. In de verschillende wetten die hieronder genoemd worden, staat voor welke overtredingen de inspectie een boete op kan leggen en wat de maximale boete is.

Overtreding van wetten

De IGZ kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten: 

 • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg(zie hieronder meer informatie over bestuurlijke boete en de Wkkgz)
 • Opiumwet 
 • Wet afbreking zwangerschap 
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 • Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
 • Wet inzake bloedvoorziening 
 • Wet op de medische hulpmiddelen 
 • Jeugdwet 
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 
 • Geneesmiddelenwet

Naar boven

Beleidsregels

De IGZ heeft beleidsregels opgesteld die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld. In deze beleidsregels staan welke overtredingen wel of niet direct beboetbaar zijn.


Naar boven

Gevolgen Wkkgz voor bestuurlijke boete

Per 1 januari 2016 is de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden, hiermee komt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de wet Klachtrecht cliënten zorgsector te vervallen. In de nieuwe Wkkgz zijn de vereisten uit de vervallen wetten opgenomen.

Een paar voorbeelden van beboetbare gedragingen zijn:

 1. Het niet onverwijld of niet melden van een calamiteit die bij de zorgverlening heeft plaatsgevonden; geweld in de zorgrelatie; de ontbinding, opzegging of niet voortzetting van de overeenkomst wegens ernstig tekort schieten in het functioneren van een zorgverlener.
 2. Het als instelling die WLZ-zorg verleent of intramurale ggz als bedoeld in het besluit zorgverzekering niet beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG) van een in de instelling werkende zorgverlener die bij de start van de werkzaamheden van deze zorgverlener niet ouder was dan drie maanden.
 3. Het als solistisch werkende zorgverlener die WLZ-zorg verleent, niet beschikken over een VOG.

Ook voor deze overtredingen zijn beleidsregels opgesteld. Hierin is het uitgangspunt dat bij de eerste geconstateerde overtreding van deze voorschriften tot 1 juli 2016 een waarschuwing wordt opgelegd. De reden hiervoor is dat: 

 • Er een wijziging in een bestaande verplichte melding is aangebracht, namelijk geweld in de zorgrelatie in plaats van seksueel misbruik en een nieuwe verplichte melding, namelijk ontslag wegens disfunctioneren.
 • De verplichte meldingen zijn voor veel zorgaanbieders die met ingang van 1 januari 2016 onder de Wkkgz vallen nieuw. De tijd tussen het aannemen van de Wkkgz in de Eerste Kamer en de datum van inwerkingtreding is kort. 
 • De verplichte VOG is nieuw voor alle zorgaanbieders die het betreft. 

Als er sprake is van een bijzondere reden kan alsnog direct een boete worden opgelegd. Een motivering hiervoor is nodig.


Naar boven

Uitzondering voor instellingen die in 2015 al bestonden

Op deze regel geldt een uitzondering voor instellingen die voor 1 januari 2016 onder de Kwaliteitswet zorginstellingen vielen. Voor deze instellingen blijft het boetebeleid gelden dat in 2015 reeds gold. Het gaat dat specifiek over het verplicht melden van een calamiteit en geweld in de zin van seksueel misbruik, volgens de definitie in de Kwaliteitswet zorginstellingen. In dit boetebeleid zijn beboetbare gedragingen:

 • Te laat melden leidt de eerste keer tot een waarschuwing (als blijkt dat de melding niet binnen 3 werkdagen heeft plaatsgevonden, nadat de zorgaanbieder heeft de calamiteit of het seksueel misbruik heeft vastgesteld).
 • Niet melden (als er geen melding heeft plaatsgevonden) zal tot een boete leiden. Meerdere gevallen van overtreding leiden tot meerdere maatregelen.
* Er wordt gewerkt aan een nieuwe bijlage Wkkgz bij de beleidsregels bestuurlijke boete. Deze wordt later dit jaar gepubliceerd. Het bovenstaande beleid geldt tot de publicatiedatum van de nieuwe bijlage Wkkgz.

Naar boven

Economische delicten

Sommige overtredingen zijn economische delicten, zoals het handelen in geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Bij economische delicten kan de inspectie in overleg het Openbaar Ministerie inschakelen.

Naar boven

Zie ook