1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Maatregelen
 5. Bestuurlijke boete

Toezicht en handhavingBestuurlijke boete

De bestuurlijke boete is een bestuursrechtelijk handhavinginstrument, die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in specifieke situaties kan inzetten. In de verschillende wetten die hieronder genoemd worden, staat voor welke overtredingen de inspectie een boete op kan leggen en wat de maximale boete is.

Overtreding van wetten

De IGZ kan een bestuurlijke boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten: 

 • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg
 • Opiumwet 
 • Wet afbreking zwangerschap 
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg 
 • Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen 
 • Wet inzake bloedvoorziening 
 • Wet op de medische hulpmiddelen 
 • Jeugdwet 
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 
 • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal 
 • Geneesmiddelenwet  
 • Wet op de bijzondere medische verrichtingen
Naar boven

Welke overtredingen zijn beboetbaar: beleidsregels

De IGZ heeft beleidsregels opgesteld die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn vastgesteld. In deze beleidsregels staan welke overtredingen wel of niet direct beboetbaar zijn.        

Naar boven

Regels gewijzigd per 25 maart 2017

De beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS zijn op een aantal onderdelen gewijzigd en zijn om redenen van leesbaarheid en toegankelijkheid op 25 maart 2017 opnieuw integraal vastgesteld.

De belangrijkste veranderingen:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
  Voor het niet naleven van meldplichten van calamiteiten, legt de IGZ bij niet-melden direct een boete op in plaats van eerst een schriftelijke waarschuwing te verzenden.
 • Jeugdwet
  Voor het niet naleven van meldplichten van calamiteiten, legt de IGZ bij niet-melden direct een boete op in plaats van eerst een schriftelijke waarschuwing te verzenden.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Voor het niet naleven van meldplichten van calamiteiten, legt de IGZ bij niet-melden direct een boete op in plaats van eerst een schriftelijke waarschuwing te verzenden.
 • Geneesmiddelenwet
  De aangenomen motie van de leden Bruins Slot en Van Gerven (Kamerstukken II 2015/16, 29 477, nr. 364) leidt tot het verhogen van de normbedragen van artikel 49 lid 7 en 9 Gnw tot 150.000 euro.
 • Wet op de medische hulpmiddelen
  De bepaling van de ‘omvang’ van de overtreding is voor klasse I medische hulpmiddelen aangepast voor de zogenaamde ‘volumeproducten’.
 • Wet op de bijzondere medische verrichtingen
  De beboetbaarheid van deze wet is nieuw en ziet toe op de beboetbaarstelling van voorschriften die onder meer de vergunningsplicht voor bepaalde verrichtingen regelt.
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Het normbedrag van artikel 96 eerste lid wet BIG is verhoogd naar invullen bedrag om de ernst van een overtreding voor dit artikel te benadrukken. Een overtreding van dit artikel wordt ook voorgelegd aan het OM.
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  De beboetbaarheid van een aantal voorschriften is gewijzigd. Er is meer logica gebracht in de direct beboetbare voorschriften in relatie tot wederrechtelijke vrijheidsbeneming en alle voorschriften die hieraan gelieerd zijn.
Naar boven

Economische delicten

Sommige overtredingen zijn economische delicten, zoals het handelen in geneesmiddelen zonder handelsvergunning. Bij economische delicten kan de inspectie in overleg het Openbaar Ministerie inschakelen.

Naar boven

Zie ook