1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Curatieve gezondheidszorg
 4.   Apotheken
 5.   Collegiaal doorleveren
 6. Collegiaal doorleveren van eigen bereidingen

ApothekenCollegiaal doorleveren van eigen bereidingen

Apotheken mogen geneesmiddelen bereiden voor eigen patiënten. Het komt echter steeds vaker voor dat een apotheek een bereiding aflevert aan een andere apotheker. Dit heet 'collegiaal doorleveren'. Collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers is in strijd met de Geneesmiddelenwet (Gnw) en Richtlijn 2001/83/EG.

Toch voorziet doorleveren naar mening van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een behoefte. Steeds minder apotheken kunnen namelijk nog zelf bereiden. Daarnaast is een gespecialiseerde bereidingsapotheek beter in staat een farmaceutisch verantwoord product te bereiden en af te leveren aan andere apotheken dan een individuele apotheek die incidenteel bereidt en terhandstelt aan individuele patiënten.

De inspectie stelt wel strikte voorwaarden aan collegiaal doorleveren. Deze voorwaarden staan in de Circulaire ‘handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ (pdf-bestand, 164 kB) Met deze gedragslijn blijft het voor apothekers mogelijk om kwalitatief hoogwaardige geneesmiddelbereidingen te leveren aan andere apothekers. Zo kunnen ze invulling geven aan een patiëntenbehoefte, daar waar met geregistreerde geneesmiddelen niet kan worden uitgekomen.

Voldoet collegiaal doorleveren niet aan deze voorwaarden, dan ziet de inspectie dit als overtreding van art. 18 en art. 40 Gnw. De inspectie zal hierop handhaven.

Voorwaarden voor collegiaal doorleveren

Onder de volgende, restrictieve voorwaarden zal de inspectie niet handhavend optreden bij collegiaal doorleveren door apothekers:

 1. Geen geregistreerd adequaat alternatief commercieel beschikbaar in Nederland.
 2. Doorgeleverde bereidingen op productniveau aangemeld bij de G-Standaard van Z-Index
 3. Per doorgeleverde bereiding een productdossier voorhanden.
 4. Productie volgens Good Manufacturing Practices (GMP).
 5. Functionerend farmacovigilantiesysteem en melden van bijwerkingen bij Lareb.
 6. Geen reclame toegestaan.

De inspectie zal de genoemde voorwaarden in losse annexen bij de circulaire nader toelichten. Op dit moment werkt de inspectie samen met betrokken veldpartijen aan de nadere uitwerking van deze documenten. De inspectie maakt deze annexen de komende tijd bekend. De volgende annexen zijn al beschikbaar:

Wanneer geldt de circulaire

De circulaire ziet alleen toe op collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Hiervan is sprake als een apotheker een geneesmiddel waarvoor geen handelsvergunning is afgegeven door het CBG of de Europese Commissie, in de vorm van een eigen bereiding aflevert (doorlevert) aan een andere apotheker. De circulaire geldt voor:

 • Apothekers die niet uitsluitend voor de eigen patiënten bereiden. 
 • Apothekers die geneesmiddelen afnemen van bereidende en collegiaal leverende apothekers.

Een apotheker die uitsluitend bereidt voor eigen patiënten hoeft niet te voldoen aan de circulaire. Zulke bereidingen vallen onder de uitzondering van art. 40 lid 3 onder a Gnw.