1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Zorg thuis
  5. Resultaten

Zorg thuisResultaten

Overdracht van patiënteninformatie tussen ziekenhuizen en verpleging, verzorging en thuiszorg (2015)

In 2014 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) in 10 regio’s 266 zorgverleners, om de overdracht van patiëntengegevens tussen ziekenhuizen en instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg te onderzoeken. In dit onderzoek ging het om de overdracht van patiëntgegevens van kwetsbare ouderen. Pas als de informatie in het patiëntendossier is vastgelegd en de volgende zorgverlener de informatie tijdig ontvangt is de overdracht geslaagd.

Meer informatie

Medicatieveiligheid (2011)

De medicatieveiligheid in de langdurige zorg en zorg thuis is sterk verbeterd. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek bij 196 instellingen. Tijdens een eerder onderzoek in 2010 scoorden zij op één of meer punten hoog of zeer hoog risico. Bij deze instellingen is het aantal hoge en zeer hoge risico’s met 80 procent of meer afgenomen. Het onderzoek laat zien dat instellingen de medicatieveiligheid binnen een jaar fors kunnen verbeteren.

Meer informatie

Chronische beademing (2010)

De combinatie van de toename van het gebruik van thuisbeademing en meldingen over incidenten met beademingsapparatuur was de reden dat de inspectie dit onderzoek deed. De betrokken partijen hebben naar aanleiding van dit onderzoek een landelijke veldnorm chronische beademing ontwikkeld voor de noodzakelijke verdere deskundigheidsbevordering.

Meer informatie

Hulp bij het huishouden (2010)

Er zijn verbeteringen nodig op het gebied van deskundigheid van medewerkers, continuïteit van zorg en toezicht op onderaannemers. De inspectie blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. De wetgeving is aan verandering onderhevig en de IGZ past haar toezichtactiviteiten hierop aan.

Meer informatie

Infuuspompen (2009)

Uit dit rapport blijkt dat professionals die zich bezighouden met infuusbehandeling in de thuiszorg (voorschrijvende artsen, verpleegkundigen, thuiszorgorganisaties, fabrikanten en wederverkopers) slecht samenwerken en onvoldoende op de hoogte zijn van elkaars verantwoordelijkheden. Zij moeten maatregelen nemen om de inzet van infuuspompen voor cliënten in de thuissituatie veiliger te maken. De beroepsorganisaties moeten gezamenlijke normen opstellen. De IGZ ziet er op toe dat de maatregelen ook worden genomen.

Meer informatie

Kraamzorg (2009)

De communicatie tussen kraamverzorgenden en ketenzorgpartners ontoereikend. Dit kan risico's opleveren voor de kraamvrouw, het kind en het gezin. De medicatieveiligheid, het melden van incidenten en het melden van calamiteiten aan de inspectie, bleek bij de kraamzorgaanbieders niet goed geregeld. De IGZ heeft met de zorgaanbieders en de brancheorganisaties afgesproken welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

Meer informatie

Nieuwe toetreders (2009)

In 2009 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de zogenoemde nieuwe toetreders op de thuiszorgmarkt. Sindsdien heeft de inspectie een toezichtcampagne gehouden om de nieuwe toetreders bewust te maken van de voorwaarden voor verantwoorde zorg en hen aan te sporen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Er is  een vrijwillig zorgregister geopend en het toezicht heeft in sommige gevallen tot forse maatregelen geleid zoals een aanwijzingen en bevelen.

Meer informatie