1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Zorg voor mensen met een beperking
  5. Resultaten

Zorg voor mensen met een beperkingResultaten

Extra inspanning noodzakelijk voor terugdringen VBM in langdurige zorg (2012)

In 2008 ondertekenden veldpartijen in de gehandicaptenzorg, verpleging en verzorging, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de intentieverklaring Zorg voor vrijheid; samen naar minder vrijheidsbeperking. De intentieverklaring stelt dat er in 2011 geen onrustbanden meer in gebruik mochten zijn. Alleen in uitzonderlijke situaties is het mogelijk deze nog toe te passen en als voldaan is aan strikte kwaliteitseisen. De inspectie toetste in 2011 en 2012 bij 219 cliënten in 101 instellingen. De inspectie constateert dat het nemen van de beslissing om tot de vrijheidsbeperkende maatregel over te gaan zorgvuldiger moet. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat het afbouwen van vrijheidsbeperkingen goed mogelijk is. De getoetste vrijheids-beperkingen waren in meer dan driekwart van de gevallen op een zorgvuldige manier afgebouwd. Om verdere successen te boeken moeten alle betrokkenen zich blijven inzetten.

Meer informatie

Kwaliteit van zorg bij langdurige vrijheidsbeperking van mensen met een verstandelijke beperking: vooral de dialoog ontbreekt (2011)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg  (IGZ) onderzoekt in 2011 en 2012 de kwaliteit en veiligheid van zorg in de gehandicaptenzorg, met als aandachtspunt het terugdringen van vrijheidsbeperking. Aanleiding voor dit verzoek was een uitzending van de Evangelische Omroep (januari 2011) over een jongeman met een verstandelijke beperking die in een tuigje vastgebonden zat aan de muur. Uit deze tussenrapportage blijkt dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de bezochte locaties niet altijd op orde is. De belangrijkste conclusie is dat op het gebied van uitvoering van het ondersteuningsplan en uitvoering van de vrijheids¬beperking nog verbeterpunten liggen.

Meer informatie

Cultuuromslag terugdringen vrijheidsbeperking bij kwetsbare groepen (2010)

In het rapport 'Zorg voor vrijheid: Terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen kán en moet' uit 2008 concludeerde de inspectie dat er nog te veel vrijheidsbeperkingen plaatsvonden in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De inspectie onderzocht in 2010 of zorgaanbieders daadwerkelijk bezig zijn met het terugdringen van vrijheidsbeperking. Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers actief op zoek zijn naar alternatieven. Bij de meeste zorgaanbieders ontbreken nog wel concrete doelstellingen. Het is niet mogelijk om met cijfers aan te geven of vrijheidsbeperking in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg daadwerkelijk afneemt. De inspectie wil daarom dat zorgaanbieders in 2011 hiervoor een registratiesysteem te ontwikkelen.

Meer informatie

Gebrekkige indicatiestelling en samenwerking bedreiging voor kwaliteit van zorg LVG (2010)

Om een licht verstandelijk gehandicapte zoveel mogelijk normaal mee te laten doen in de samenleving, is goede ondersteuning nodig waarbij alle betrokken organisaties samenwerken in een netwerk. De inspectie constateert dat het netwerk vaak gebaseerd is op de persoonlijke inzet van medewerkers. Afspraken over samenwerking worden nauwelijks schriftelijk vastgelegd. Daardoor is de kans op onduidelijkheid en misverstanden groot. Bovendien is er gebrek aan regie. Bij de indicatiestelling voor licht verstandelijk gehandicapten wordt te weinig gelet op sociale redzaamheid. Daardoor ontstaan er risico’s voor de kwaliteit van de zorg en een veilige leefsituatie.

Meer informatie

Intramurale zorg voor mensen met een zintuigelijke beperking (2009)

De 24-uurs zorg aan mensen met een visuele en/of auditieve/communicatieve beperking is over het algemeen op orde. De inspectie constateert dat er geen sprake is van structurele sectorbrede risico's. Zo was in de meeste organisaties de medezeggenschap formeel goed geregeld en waren de meeste cliënten tevreden over de regie die ze over hun eigen leven hadden. Hoewel de sector dus al veel zaken goed op orde heeft, vindt de inspectie verdere verbeteringen wel noodzakelijk, vooral bij grote landelijke concerns. De knelpunten waar de inspecties hier risico's ziet zijn niet nieuw, in 2003 signaleerde zij dit ook al. Met name de behandelplannen zijn in grote concerns nog niet voldoende op orde.

Meer informatie

Verbeterkracht gehandicapten in beeld (2009)

Dit rapport is een follow up van het van het geïntensiveerde toezicht in de 24-uurszorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In de bijlage staan de scores van de geinspecteerde instellingen; deze worden van tijd tot tijd geactualiseerd.

Meer informatie