1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Publieke en geestelijke gezondheidszorg
 4. Medische zorg asielzoekers

Medische zorg asielzoekers

Al tientallen jaren komen vluchtelingen naar Nederland voor onderdak en bescherming. Voor alle asielzoekers moet er medische zorg beschikbaar en toegankelijk zijn. Daar zijn verschillende organisaties bij betrokken: Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A), GGD’en, COA en Menzis COA Administratie (MCA). De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de medische zorg voor asielzoekers. Bijvoorbeeld naar de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de huisartsenzorg, de bestrijding van infectieziekten en de geboortezorg voor asielzoekers.

Inspectiebezoeken in 2014

In 2014 kwamen er meer asielzoekers naar ons land dan de jaren daarvoor. Daarom is toen het aantal opvangplaatsen uitgebreid. De IGZ deed in 2014 onderzoek bij vier nieuwe opvangplaatsen. Doel was om te zien hoe de medische zorg daar geregeld was. Over het algemeen was de inspectie daar positief over. Maar het was toen ook duidelijk dat snel uitbreiden van de opvang risico’s kan opleveren voor de medische zorg aan asielzoekers.


Naar boven

Vervolgonderzoek in 2015 en 2016

In 2015 kwamen er ruim twee keer zoveel asielzoekers naar Nederland als in 2014. Als er plotseling veel meer asielzoekers komen, moet het aantal opvangplekken snel worden uitgebreid. Daardoor kan de medische zorg onder druk komen te staan. De IGZ heeft daarom opnieuw onderzoek gedaan op nieuwe opvangcentra. Daarbij keek de inspectie naar de grootste risico’s voor de medische zorg. De betrokken organisaties moesten die zo snel mogelijk beperken. Het ging daarbij vooral om de beschikbaarheid van huisartsenzorg, tijdige medische intake, beschikbaarheid van jeugdgezondheidszorg en tbc-screening.

In maart 2016 publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rapport naar aanleiding van haar onderzoek naar de medische zorg aan asielzoekers in 2015. De conclusie was dat de medische zorg aan asielzoekers onder druk stond maar dat ketenpartners gezamenlijk de grootste risico’s beperkten. Het rapport gaf de resultaten weer van het toezichtonderzoek, uitgevoerd in 2015.

In 2016 bezocht de IGZ ook nieuwe opvanglocaties. Hierbij had de inspectie vooral aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. 24-uurs beschikbaarheid van huisartsenzorg en andere eerstelijnszorg op nieuwe opvanglocaties.
 2. Medische intake bij nieuwe asielzoekers.
 3. Tijdige controle op hygiëne in de (nood)opvanglocaties.
 4. Tijdige start van de jeugdgezondheidszorg. De jeugdgezondheidszorg moet elk kind zien binnen zes weken na aankomst in Nederland. Het maakt daarbij niet uit in welke opvangplaats het kind is.
 5. Verbeteren van de bereikbaarheid van de praktijklijn van het GC A voor huisartsenhulp.

De resultaten van de bezoeken zijn teruggekoppeld aan alle bezochte locaties. Opgelegde verbetermaatregelen zijn opgevolgd. Daarnaast heeft de inspectie landelijke monitorinformatie opgevraagd en zijn twee overleggen met de landelijke ketenpartners gevoerd. Naar aanleiding van de bezoeken en ketenpartneroverleggen in 2016 constateert de inspectie dat op veel punten verbeteringen zijn doorgevoerd. Voorbeelden hiervan:

 1. Tijdige medische screening op de ontvangslocaties;
 2. Verbeterde bereikbaarheid van de GC A Praktijklijn;
 3. Verbeterd bereik van de eerste tbc-screening;
 4. Norm ontwikkeld voor technische hygiënezorg (THZ) inspecties in nieuwe (nood) opvanglocaties;
 5. Norm ontwikkeld voor samenwerking tussen COA en GC A.

Vervolg toezicht
Omdat uit het thematisch risicotoezicht bleek dat opvanglocaties op veel punten zelfstandig verbeteringen doorvoerden, ziet de inspectie geen aanleiding om in de tweede helft van 2016 deze vorm van risicotoezicht voort te zetten.

De inspectie richt zich in de tweede helft van 2016 met name op het uitvoeren van het incidententoezicht, waaronder een onderzoek naar het uitvoeren van besnijdenissen in AZC’s, het bezoeken van de locaties waar medische intake is ingevoerd, het reguliere risicotoezicht en het opzetten van het risicotoezicht 2017. De IGZ stemt het toezicht op de medische zorg aan asielzoekers af met de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie en blijft veel contact onderhouden met landelijke betrokkenen en met het RIVM. Zo kan zij snel signalen delen en als dat nodig is aandacht vragen voor knelpunten.

De IGZ stemt het toezicht op de medische zorg aan asielzoekers af met de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De IGZ blijft veel contact houden met landelijke betrokkenen en met het RIVM. Zo kan zij snel signalen delen en als dat nodig is aandacht vragen voor knelpunten.


Naar boven

Publicaties

Rapporten die de inspectie heeft uitgebracht over haar toezicht op de medische zorg aan asielzoekers:


Naar boven

Betrokken organisaties bij medische zorg aan asielzoekers

Bij de medische zorg aan asielzoekers zijn verschillende organisaties betrokken:

Ook op de website van de Rijksoverheid en Loketgezondleven.nl vindt u informatie over hoe de gezondheidszorg van asielzoekers is geregeld.

Naar boven