1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Risicotoezicht
 5.   Basissets
 6. Basissets indicatoren

Toezicht en handhavingBasissets indicatoren

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt risicogestuurd toezicht . Op basis van informatie uit allerlei bronnen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. Of dat er risico is op onverantwoorde zorg. Als er risico’s zijn, gaat een inspecteur op bezoek bij de zorginstelling. De informatie van de verschillende bronnen worden indicatoren genoemd. Indicatoren zijn ‘aanwijzingen’ voor de kans op goede zorg. Het zijn dus belangrijke onderwerpen om in beeld te hebben en het gesprek over te voeren.

De inspectie verzamelt bijvoorbeeld klantervaringen die op Zorgkaart Nederland staan, gegevens uit eerdere bezoeken en meldingen die zijn binnengekomen bij de inspectie. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat en welke ontwikkelingen een instelling doormaakte. Gaat het financieel slecht met een zorgaanbieder, dan gaat vaak de kwaliteit van zorg achteruit. Dit zijn allemaal indicatoren die de inspectie gebruikt. Ook kan de inspectie vragenlijsten sturen naar zorgaanbieders om bepaalde informatie te verzamelen.

Naar boven

Indicatorensets

 • Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg
 • Publieke gezondheidszorg
 • Verpleging, verzorging en zorg thuis
 • Ziekenhuizen en particuliere klinieken
 • Oudere indicatorensets
Naar boven

Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie essentieel zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Verslavingszorg (VZ) en Forensische zorg (FZ).

Net als voorgaande jaren dienen deze indicatoren apart aangeleverd te worden voor de GGZ/VZ-afdelingen en de forensische zorgafdelingen. Instellingen die zowel GGZ/VZ als forensische zorg leveren, moeten dus 2 indicatorensets invullen.

Stichting Benchmark GGZ vraagt de indicatoren over verslagjaar 2016 uit. Meer informatie over deze uitvraag vindt u op de website van het SBG.

Meer informatie

Naar boven

Verpleging, verzorging en zorg thuis

De inspectie stuurde afgelopen najaar een vragenlijst naar de instellingen die verpleeg(huis)zorg geven. Dit zijn verpleeghuizen, kleinschalige woonlocaties, woon-zorglocaties en een aantal thuiszorgorganisaties die verpleeg(huis)zorg thuis geven. Voorbeelden van vragen op deze lijst zijn:

 • Schrijven zorgmedewerkers in het cliëntdossier goed op welke zorg een cliënt nodig heeft?
 • Worden vrijheidsbeperkende maatregelen geëvalueerd?
 • Heeft een tandarts binnen zes weken na opname de mondgezondheid gecontroleerd van die bewoner?
 • Gebruikt een verpleeghuis klachten van cliënten of familie om de zorg te verbeteren? 

Dit zijn indicatoren die de inspectie mede gebruikt om in te schatten hoe veilig en goed de zorg in een zorginstelling is.

De inspectie maakt de antwoorden op deze vragen eenmalig openbaar. Dit doet ze op verzoek van het Ministerie van VWS, ActiZ, Verenso, BTN, V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, LOC, ZN en Zorginstituut Nederland. Zij vertegenwoordigen zorgorganisaties, verzekeraars, toezichthouders en cliënten, de mensen om wie het in de verpleeghuiszorg gaat. De betrokken partijen vinden het allemaal belangrijk dat deze informatie openbaar wordt. Op die manier kan beter worden geleerd en verbetert de zorg. Vanaf 2017 maken de partijen zelf de antwoorden openbaar. De vragen en antwoorden per zorginstelling staan hier.

Niet alles openbaar 
De inspectie maakt alleen de antwoorden op de vragenlijst openbaar van de organisaties die hiervoor toestemming hebben gegeven. Ook waren niet alle verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties verplicht de vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld instellingen die meedoen aan het verbeterprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Deze instellingen proberen andere manieren uit om informatie aan te leveren over de kwaliteit en veiligheid van de zorg die zij leveren. Sommigen kozen ervoor toch de vragenlijst in te vullen.

Meer informatie

Naar boven

Ziekenhuizen en particuliere klinieken

De inspectie stelt jaarlijks een set kwaliteitsindicatoren op in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Net als voor basisset 2017 is ook voor deze set inbreng gevraagd aan Zelfstandige Klinieken Nederland. De inspectie gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in ziekenhuizen en particuliere klinieken extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen.

In de Basisset MSZ zijn drie groepen van indicatoren te onderscheiden:

 1. Indicatoren alleen aan te leveren door ziekenhuizen.
 2. Indicatoren aan te leveren door ziekenhuizen en particuliere klinieken.
 3. Indicatoren alleen aan te leveren door particuliere klinieken.

Meer informatie

Naar boven

Oudere indicatorensets

Een aantal indicatorensets zijn in beheer van de IGZ. Oudere sets kunt u vinden bij Publicaties.

Naar boven