1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Nieuwe zorgaanbieders
 5. Zorgplan en zorgdossier

Toezicht en handhavingZorgplan en zorgdossier

Zorgplan
Het zorgplan (ook wel behandelplan, leefplan, zorgbeschrijving, ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is een onderdeel van het zorgdossier. De inhoud van het zorgplan moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. de zorgaanbieder is verplicht in samenspraak met de cliënt een zorgplan te maken;
 2. binnen zes weken na aanvang van de zorgverlening moet de zorgaanbieder een zorgplan hebben opgesteld. Hierin moeten in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod komen:
 • Welke doelen op het gebied van zorgverlening, afhankelijk van de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt, worden er voor een bepaalde periode gesteld?
 • Op welke concrete wijze proberen de zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen te bereiken?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening? Op welke wijze vindt afstemming tussen meerdere zorgverleners plaats en wie kan de cliënt aanspreken op die afstemming?
 • Met welke frequentie en onder welke omstandigheden gaat de zorgaanbieder de zorgverlening in samenspraak met de cliënt evalueren en actualiseren.

Zorgdossier
Het zorgdossier bevat alle informatie die voor de zorg, de begeleiding en eventuele behandeling van de cliënt relevant is:

 • persoonsgegevens cliënt;
 • zorgovereenkomst;
 • diagnose(s);
 • naam en toestemming cliënt(vertegenwoordiger) voor uitvoering zorgplan;
 • verslag evaluatiegesprekken;
 • rapportage; verslaglegging ten behoeve van de continuïteit van de dagelijkse zorg en uitvoering van het zorgplan;
 • naam behandelend (huis)arts en eventueel andere behandelaars;
 • actueel algemeen medicatieoverzicht;
 • indien zorgaanbieder (een deel van) het medicatieproces overneemt;
 • een, door de apotheker geleverd, toedienlijst met soort medicatie, dosering en tijdstippen van medicatieverstrekking, naam voorschrijvend arts en leverend apotheker;
 • indien er sprake is van voorbehouden handelingen en/ of uitvoeringsverzoeken;
 • eventuele vrijheidsbeperkingen.

Meer informatie
Wkkgz art.2, art.6, art.7, en art.10
Wlz art.8.1.1 en art.3.3.3
Kwaliteitsdocument Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis, 2013
Handreiking ondersteuningsplan VGN, 2013
Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, 2015