1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

Iedereen moet kunnen vertrouwen op zorg die veilig en van goede kwaliteit is. Dat is als eerste de verantwoordelijkheid van de mensen die in de zorg werken. Dit geldt ook voor fabrikanten van geneesmiddelen en medische producten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg, geneesmiddelen en medische producten. Wij gebruiken daarvoor twee vormen van toezicht:

  1. Risicotoezicht, dat vooral gevaarlijke situaties moet voorkomen. 
  2. Incidententoezicht op basis van meldingen, dat vooral reactief is.

Daarbij hebben we extra aandacht voor goed bestuur in de zorg. Raden van bestuur en raden van toezicht hebben een verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg. We spreken ze hierop aan.

Handhaving

Uit het toezicht kan blijken dat bijvoorbeeld geleverde zorg kwalitatief door de bodem zakt. Of het kan blijken dat medische producten en geneesmiddelen niet voldoen aan de geldende eisen. Wij zetten dan maatregelen in. Het doel is dat de regels en afspraken worden nageleefd of onverantwoorde zorg niet kan worden aangeboden.

Wanneer we maatregelen nemen, dan maakt we die ook openbaar via deze website. Dat gebeurt inclusief de rapporten met de resultaten en conclusies van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd. De maatregelen zijn te vinden onder Nieuws en de rapporten onder Publicaties.

Wetten en regels

Veel regels en afspraken binnen de zorg zijn beschreven in circa 25 verschillende wetten. Bijvoorbeeld de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Geneesmiddelenwet. De praktische uitwerking van deze regels en afspraken is vastgelegd in normen en richtlijnen die veldpartijen zelf opstellen. Deze normen en richtlijnen staan geregistreerd bij het Zorginstituut Nederland. We gebruiken al deze wetten, richtlijnen en protocollen als uitgangspunt voor onze toezicht en handhaving. We controleren of zorgaanbieders zich hier aan houden.

Nieuwe zorgaanbieder?

Wilt u beginnen als zorgaanbieder of een zorginstelling opzetten? We helpen startende zorgaanbieders graag op weg. Maar we houden ook intensief toezicht op nieuwe zorgaanbieders in de markt.

Waar staat de IGZ voor?

Waar staat de IGZ voor?

Zie en hoor het verhaal van de IGZ: Gezond vertrouwen.

Wat wil de IGZ de komende jaren bereiken?

Wat wil de IGZ de komende jaren bereiken?

Lees het in ons Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en ons Werkplan voor 2016.