1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4.   Ziekenhuizen
  5.   Geboortezorg
  6. Geboortezorg

ZiekenhuizenGeboortezorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van geboortezorg. Hierin staat het terugdringen van risico’s tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed centraal. De inspectie richt zich op alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij geboortezorg. Dat zijn zorgaanbieders zowel binnen de ziekenhuizen als daarbuiten (zoals verloskundigen en kraamzorgorganisaties).

De inspectie wil met haar toezicht eraan bijdragen dat in iedere regio in Nederland een netwerk bestaat. Daarin werken alle betrokken zorgverleners samen, van preconceptie-advisering tot consultatiebureau. Dat netwerk: 

  • dringt de risico’s in de perinatale zorg terug; 
  • verleent de moeder en haar (ongeboren) kind zo goed mogelijke zorg; 
  • signaleert op tijd wanneer moeder of kind meer nodig hebben dan basiszorg. 

Hierdoor moet ieder kind zo goed mogelijke kansen krijgen om een gezonde start te maken. Het uitgangspunt voor het toezicht zijn de veldnormen zoals omschreven in het advies ‘Een goed begin ’. Dit advies is van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in 2010.

Naar boven

IGZ-onderzoek geboortezorg 2011-2014

De inspectie onderzocht in de periode 2011-2014 de geboortezorg in Nederland. In zeven deelonderzoeken toetste zij verschillende onderdelen van de geboortezorg. In het eindrapport ‘Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut’ (pdf-bestand, 657 kB) staan de bevindingen en conclusies op basis van alle deelonderzoeken. De inspectie vond dat de acute zorg veiliger was geworden. Maar er was nog onvoldoende aandacht voor zwangeren in achterstandssituaties en voor evaluatie van de verleende zorg.

Naar boven

IGZ-onderzoek geboortezorg 2015

In 2015 voerde de inspectie een vervolgonderzoek uit. Daarin keek ze speciaal naar de zorg voor zwangeren in achterstandssituaties. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’ van maart 2016’.

Naar boven

De bevindingen van de deelprojecten staan in verschillende deelpublicaties:

Meer informatie

Naar boven

Waar moeten aanbieders geboortezorg aan voldoen?

In de toetsingskader geboortezorg (pdf-bestand, 766 kB) staat waar aanbieders van deze zorg aan moeten voldoen. Ze bevatten normen die door de zorgaanbieders zelf vastgesteld. De inspectie verwacht dat alle zorgaanbieders en netwerken die geboortezorg leveren nagaan of zij voldoen aan de toetsingskaders die voor hen van toepassing zijn. Onderdelen waar zij nog niet aan voldoen, moeten zij verbeteren.

Naar boven