1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Nederland heeft ruim 80 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen.

Dat gebeurt onder andere door: 

  • het (laten) ontwikkelen en beoordelen van kwaliteitsindicatoren en veiligheidsindicatoren van ziekenhuizen; 
  • het analyseren van meldingen en calamiteiten; 
  • het uitvoeren van onderzoek naar risicovolle thema’s, zoals het operatieve proces.

Daarbij ziet zij toe op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naast het algemene toezicht op ziekenhuiszorg, houdt de IGZ toezicht op aandachtsgebieden:

Hoe gaat de inspectie om met meldingen

De IGZ maakt bij haar incidententoezicht gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers. De regels en werkwijzen voor het melden en het mogelijke vervolgonderzoek van de IGZ na een melding, staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Zie ook meer informatie over calamiteiten in de zorg.

Waar let de inspectie extra op

De IGZ gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis extra aandacht of verder onderzoek vragen. De kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuiszorg staan in de Basisset Medische Specialistische Zorg. Deze basisset wordt, onder regie van de IGZ, jaarlijks uitgebracht in samenwerking met:

  • De Federatie Medisch Specialisten 
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
  • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) 
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Verder heeft de inspectie aandacht voor de volgende thema’s:

Voorjaar 2017: extra toezicht op infectiepreventie (TIP)

De inspectie start in het voorjaar van 2017 met het vervolg van de inspectiebezoeken in het kader van het project ‘Toezicht op infectiepreventie’ (TIP).

Het project TIP is in 2013 gestart als ‘thematisch toezicht infectiepreventie’ en heeft als onderwerp de infectiepreventie in algemene zin met speciale aandacht voor het tegengaan van de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er twee toezichtrondes geweest. In de tweede ronde was meer aandacht voor Antibiotic Stewardship en dit zal ook in de derde ronde getoetst worden.

Hier vindt u het volledige toetsingskader (pdf-bestand, 247 kB) dat de inspectie gebruikt.

Resultaten in het toezicht

Begin 2017 is het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2015’ gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de indicatoren. Verder is in mei 2016 het rapport TIP-2: Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt nog beter uitgekomen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel ziekenhuizen nog niet genoeg doen om zorginfecties te voorkomen.

Klacht of vraag over ziekenhuiszorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Calamiteit melden

Als vertegenwoordiger van een ziekenhuis kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.

Meer informatie