1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Particuliere klinieken

Particuliere klinieken

Medisch specialistische zorg buiten het ziekenhuis kan in verschillende soorten instellingen plaatsvinden. We noemen die particuliere klinieken en dit zijn Zelfstandige Behandel Centra, instellingen voor medisch-specialistische zorg (niet zijnde ziekenhuizen), privéklinieken en medisch-diagnostische instellingen.

Medisch-diagnostische instellingen zijn instellingen waar diagnostiek wordt verricht, bijvoorbeeld bloedafname, beeldvorming of bevolkingsonderzoeken. De zorg in particuliere klinieken is heel divers. Van cosmetische behandelingen, zoals een borstvergroting of rimpelbehandeling, tot medisch specialistische behandelingen zoals staaroperaties of orthopedische ingrepen.

Voor de zorg geleverd in particuliere klinieken zijn dezelfde normen en richtlijnen van toepassing als in de ziekenhuizen. In particuliere klinieken mogen geen patiënten worden onderzocht en behandeld die mogelijk directe toegang nodig hebben tot zorg op een intensive care en/of medium care.

Wat doet de IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. Het maakt daarbij niet uit of het een solistisch werkende zorgverlener is of een samenwerkingsverband van meerdere zorgverleners. Beide hebben te maken met kwaliteitseisen en regels over de klachten en geschillenbehandeling. Deze staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Incidententoezicht

De IGZ maakt bij haar incidententoezicht gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers. De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Daarin staat ook meer over mogelijk onderzoek door de IGZ na een melding.

Risicotoezicht

Bij risicotoezicht richt de IGZ zich op de grootste risico’s in de zorg die kunnen leiden tot schade aan de patiënt. Om de risico’s op te sporen, verzamelt en analyseert de IGZ zoveel mogelijk informatie over de gezondheidszorg. Dat doet de IGZ onder meer via indicatoren. De indicatoren particuliere klinieken zijn gebundeld in de Basisset Medisch Specialistische Zorg.

Resultaten in het toezicht

Elk jaar vraagt de inspectie aan alle particuliere klinieken om de indicatoren aan te leveren. De uitkomsten hiervan verschijnen jaarlijks in een rapport ‘Het Resultaat Telt’. Dit rapport geeft een algemeen beeld van de kwaliteit van zorg in particuliere klinieken. Ook geeft de inspectie aan waar zij verbeterpunten ziet. De meest recente editie is HRT 2014: Particuliere Klinieken, zie ook het bijbehorende persbericht.

In maart 2016 is het rapport 'Toezicht particuliere klinieken 2014: De Schouders eronder!' verschenen. Dit rapport ging over toezichtbezoeken die de inspectie heeft gedaan naar aanleiding van risico-indicatoren over het verslagjaar 2013, signalen en informatie uit het veld en informatie van de IGZ. Zie verder het bijbehorende persbericht.

Veldnormen in het toezicht

De inspectie toetst aan de wet en verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is. De wetenschappelijke verenigingen ontwikkelen deze normen. Zij zijn vertegenwoordigd in de Federatie Medisch Specialisten en koepelorganisaties binnen de medisch specialistische zorg, zoals de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Klacht of vraag over zorg in een particuliere kliniek

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Daar kunt u een klacht melden. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Calamiteit melden

Als vertegenwoordiger van een particuliere kliniek kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.