1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Mondzorg

Mondzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van geleverde mondzorg, bijvoorbeeld door tandartsen. Het toezicht op de mondzorg richt zich hierin vooral op de risico’s voor de patiëntveiligheid. Hiervoor gebruikt de inspectie informatie die zij krijgt uit onderzoek en analyse. Daarnaast maakt de inspectie gebruik van informatie uit incidententoezicht, vooral meldingen. In het bijzonder kijkt de inspectie naar:

  • Behandelingen met grote risico’s, zoals behandeling onder narcose en het aanbrengen van implantaten.
  • Behandelingen in taakdelegatie door een onbevoegd of onbekwaam behandelaar. 
  • De zorgvuldige werkwijze bij het informeren van de patiënt en het verkrijgen van toestemming. 
  • De vier hoofdthema’s in het toezicht door de inspectie: infectiepreventie, radiologie, zorg en organisatie. 
  • Daarnaast beoordeelt de inspectie de werkwijze van de zorgverleners aan de hand van veldnormen en richtlijnen. Deze zijn door de beroepsgroepen zelf opgesteld.

2017: extra focus op regels voor röntgenfoto’s

De komende maanden bezoeken inspecteurs een groot aantal mondzorgpraktijken. Zij beoordelen of de praktijk/instelling voldoet aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. Daarvoor gebruiken ze het toetsingskader ‘werken met radiologie in de mondzorg’ (pdf-bestand, 403 kB). Zie ook dit nieuwsbericht.

Afspraken over titelvoering van de titels ‘tandarts’ en ‘orthodontist’

De titel ‘orthodontist’ is wettelijk beschermd en voorbehouden aan diegenen die zijn ingeschreven in het register bij de RTS, het specialistenregister. Aan alle anderen is het in Nederland verboden deze titel te voeren, ook als zij in sommige landen buiten Nederland gerechtigd zouden zijn deze titel wel te voeren. Bij titelmisbruik kan de inspectie direct een bestuurlijke boete opleggen.

Tandartsen die (vooral) orthodontie bedrijven, maar die niet als orthodontist staan ingeschreven in het specialistenregister, mogen zichzelf uitsluitend aanduiden als: ‘tandarts voor orthodontie’.

Bij iedere vorm van publiciteit voor de praktijk en/of daarin werkende behandelaar(s), dus zowel op de website, op al het briefpapier en overige correspondentie van de praktijk, moet uitdrukkelijk vermeld worden of het om een tandarts(en)- dan wel orthodontist(en)praktijk gaat.

Wet- en regelgeving

De belangrijkste wetten in het toezicht op mondzorg zijn: 

Handhaving

Uit het toezicht kan blijken dat sprake is van tekortkomingen in het leveren van verantwoorde zorg. Of dat er sprake is van onverantwoorde zorg. De inspectie kan dan de zorgverlener opdragen verbetermaatregelen door te voeren of overgaan op bestuursrechtelijke maatregelen. Bijvoorbeeld een boete, verscherpt toezicht, een aanwijzing of een bevel.

Klacht over mondzorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Vaak kan een klacht bij een zorgverlener leiden tot verbetering of bemiddeling om samen tot een oplossing te komen. Is dit niet mogelijk is of levert het niet het gewenste resultaat op? Dan kunt u terecht bij een externe klachtencommissie. Uw zorgverlener moet u hierover informeren.

Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Daar kunt u ook een klacht melden. Ook vindt u bij het Landelijk meldpunt Zorg meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg, uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Het behandelen van klachten is geen taak van de inspectie. Maar in uitzonderlijke gevallen kunt u als patiënt een melding doen bij de inspectie. Bijvoorbeeld gevallen waarin sprake is van structurele tekortkomingen of een groot risico voor de patiëntveiligheid.

Calamiteit melden als zorgaanbieder

Als zorgverlener bent u verplicht een calamiteit te melden bij de inspectie. Na het melden ontvangt u de Richtlijn calamiteitrapportage, waarmee u de calamiteit verder kunt onderzoeken.