1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Huisartsenzorg

Huisartsenzorg

De huisarts(enpraktijk) is in Nederland het eerste aanspreekpunt voor patiënten met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte. In Nederland werken ongeveer 8865 huisartsen in 5088 huisartsenpraktijken. Voor zorg buiten kantooruren zijn bijna alle huisartsenpraktijken aangesloten bij een Huisartsenpost (HAP). In Nederland zijn er HAP’s op ongeveer 130 locaties. De HAP’s zijn er voor spoedeisende vragen van patiënten. Ze bieden medische zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Tot slot worden huisartsen steeds meer ondersteund door andere beroepen. Bijvoorbeeld triagisten, doktersassistentes, praktijkondersteuners huisartsen (POH), Nurse Practitioner (NP) en Physician Assistents (PA). De huisartsen vormen hiermee de spil in de eerstelijnszorg en vervullen een poortwachtersrol in het zorgsysteem.

Wat doet de IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. Dat geldt zowel voor solistisch werkende zorgverleners of samenwerkingsverbanden van meerdere zorgverleners. Beide hebben te maken met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarin staan kwaliteitseisen en regels over klachten en geschillenbehandeling.

Incidententoezicht

De IGZ maakt bij haar incidententoezicht gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en privépersonen.

De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Er is een (aanvullend) format (pdf-bestand, 88 kB) dat gebruikt kan worden voor de calamiteitenrapportages van huisartsenposten. De IGZ heeft dit format samen ontwikkeld met de Huisartsen Diensten Structuren en de brancheorganisatie InEen. Ook heeft de IGZ het bijbehorende toetsingskader (pdf-bestand, 165 kB) opgesteld. Beide documenten zijn in mei 2016 geactualiseerd.

U kunt als zorgverlener een calamiteit hier melden.

Risicogebaseerd Toezicht 2016

In 2016 gaat de aandacht van de inspectie voornamelijk uit naar de volgende thema’s:

Veldnormen in toezicht

De inspectie toetst aan de wet en verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is. Deze normen zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties binnen de huisartsenzorg, zoals:

Klacht of vraag over huisartsenzorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Daar kunt u een klacht melden. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.