1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Curatieve gezondheidszorg
 4. Apotheken

Apotheken

De IGZ houdt toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen en de kwaliteit van de zorgverlening van apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken. De IGZ houdt geen toezicht op de verstrekking van zogenaamde zelfzorggeneesmiddelen door drogisten.

Toezicht en handhaving

De toezichtactiviteiten van de inspectie zijn gericht op de handhaving van wettelijke bepalingen, op het bevorderen van de medicatieveiligheid en op de kwaliteit van de behandeling van ziekten en aandoeningen met geneesmiddelen (farmacotherapie). In 2009 is begonnen met risicoindicatorentoezicht op de openbare apotheken. Deze vorm van toezicht zorgt jaarlijks voor veel kwaliteitsgegevens. Hiermee richt de IGZ haar toezicht op de apotheken die dat het hardst nodig hebben.

Naar boven

Doorleveren collegiale bereidingen

Apotheken mogen geneesmiddelen bereiden voor eigen patiënten. Het komt echter steeds vaker voor dat een apotheek een bereiding aflevert aan een andere apotheker. Dit heet 'collegiaal doorleveren'. De inspectie stelt wel strikte voorwaarden aan collegiaal doorleveren. Lees hier meer over de voorwaarden en de bijbehorende circulaire.

Naar boven

Veiligheidskenmerken op geneesmiddelen

Per 9 februari 2019 moeten apotheekhoudenden veiligheidskenmerken op verpakkingen van receptgeneesmiddelen controleren voor uitgifte aan de patiënt. Dit om te voorkomen dat vervalste geneesmiddelen via de legale distributieketen bij de patiënt belanden.
De controle in de apotheek is tweeledig:

 1. Verificatie van een unieke identificatiekenmerk, een 2D-datamatrixcode (blokjescode), in een nationale database. 
 2. Controle op de integriteit van het middel tegen knoeien (verzegeling).

Deze veiligheidskenmerken worden voorgeschreven door Europese wetgeving. Lees hier meer over de invoering van veiligheidskenmerken op geneesmiddelen.

Naar boven

Extra aandacht voor risico's en incidenten

De inspectie heeft extra aandacht voor hoogrisico-onderwerpen zoals:

 • de avond-, nacht- en weekenddiensten;
 • het gebruik van cytostatica (medicijnen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker);
 • antistollingsbehandeling.

Daarbij worden recente onderzoeksresultaten, zoals bijvoorbeeld het HARM-Wrestling-rapport, gebruikt. Meldingen van calamiteiten met apotheken worden door inspecteurs beoordeeld. Er wordt nauw op toegezien dat apothekers de nodige verbetermaatregelen ook daadwerkelijk invoeren.

Naar boven

Maatregelen die IGZ kan nemen

Wanneer het nodig is heeft de IGZ de volgende bevoegdheden (artikel 115 in de Geneesmiddelenwet): 

 • De IGZ kan te allen tijde geneesmiddelen of substanties die kennelijk bestemd zijn voor bereiding van geneesmiddelen, in beslag nemen.
 • De IGZ kan de handel, aflevering, bereiding, invoer of terhandstelling van een geneesmiddel uitstellen of beëindigen. De IGZ kan bijvoorbeeld een bevel uitdoen aan de fabrikant of groothandelaar voor het terughalen van geleverde geneesmiddelen. Of zij kan een partij geneesmiddelen in beslag nemen als deze de veiligheid van de volksgezondheid in gevaar brengt.
 • De IGZ kan een apotheek sluiten als zij vindt dat in deze apotheek geen veilige opslag, bereiding of terhandstelling van geneesmiddelen kan waarborgen waardoor gevaar voor de volksgezondheid kan ontstaan.
Naar boven

Normen voor het toezicht

De meest gebruikte normen voor het toezicht zijn:

 • de Nederlandse Apotheeknorm (Nan 2006, website KNMP) met bijbehorende Richtlijnen;
 • de Good Manufacturing Practices (GMP, website CBG);
 • de ziekenhuisvariant daarvan (GMP-Z, website NVZA);
 • de Ziekenhuisapotheek Standaard (ZAS 2010).

Op specialistische deelgebieden bestaan nog aparte normen, bijvoorbeeld voor geautomatiseerde distributiesystemen, validatie van informatiesystemen en postorderfarmacie. Er zijn diverse relevante richtlijnen voor de toepassing van geneesmiddelen in specifieke zorgsectoren, zoals de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg, de psychiatrie en de algemene preventie.

Meer informatie

Naar boven

Klacht of vraag over een apotheek

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Naar boven

Calamiteit melden

Als apotheker kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.

Naar boven

Aangifte doen van vervalst recept

Vermoed u dat u een vervalst recept aangeboden heeft gekregen? Hier vindt u het protocol en aangifteformulier.

Naar boven