1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Ambulancezorg

Ambulancezorg

Ambulancezorg is allereerst spoedzorg die wordt ingezet bij ongevallen of onwelwordingen op alle mogelijke locaties, zoals openbare ruimtes en thuissituaties. Ambulancezorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Burgers kunnen ambulancezorg inroepen via de Meldkamer Ambulancezorg die bereikbaar is met het 112-alarmnummer.

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd. Er zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en). Elke zorginstelling in Nederland, dus ook de ambulancezorgaanbieders, moeten volgens de wet ‘goede zorg’ leveren.

Bijzondere ambulancezorg

Het vervoeren van patiënten uit het buitenland naar Nederland (en andersom) met een medische reden, bijvoorbeeld na een ongeval, is bijzondere ambulancezorgverlening. Op www.rijksoverheid.nl is een lijst van buitenlandvervoerders te vinden die zich hebben geregistreerd.

Wat doet de IGZ?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet er op toe dat de ambulancezorgaanbieders goede zorg leveren. Dit geldt zowel voor de reguliere ambulancezorg als de bijzondere ambulancezorg. In het toezicht beoordeelt de inspectie of zorgaanbieders en zorgbestuurders professioneel handelen binnen de wet- en regelgeving, of zij de branchenormen respecteren en of zij zich voortdurend inspannen voor verdere verbetering van de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan de kwaliteitseisen en regels beschreven.

Hoe gaat IGZ om met meldingen

De IGZ wordt geïnformeerd over de geleverde ambulancezorg onder meer door meldingen. De meldingen ontvangt de IGZ van de ambulancezorgaanbieders zelf, van andere zorgaanbieders, van privépersonen of van fabrikanten. Zorgaanbieders zijn verplicht calamiteiten te melden bij de IGZ.
De regels en werkwijzen voor het melden van een calamiteit staan beschreven in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (pdf-bestand, 253 kB).

Als een ambulancezorgaanbieder een calamiteit meldt, verzoekt de IGZ de zorginstelling zelf een onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. De IGZ wordt door de zorginstelling geïnformeerd over het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Bij de beoordeling van het onderzoek kijkt de IGZ of voldoende duidelijk is geworden hoe de calamiteit heeft kunnen ontstaan en welke verbetermaatregelen de zorginstelling neemt om de kans op een soortgelijke calamiteit te voorkomen. Het gaat hierbij niet om de verwijtbaarheid, maar om de vermijdbaarheid in de toekomst. De inspectie heeft daarbij ook aandacht voor het betrekken van de patiënt (of de nabestaanden) in het onderzoek.

Als ambulancezorgverlener kunt u gebruik maken van dit format voor calamiteitenrapportages (pdf-bestand, 88 kB). Ook heeft de IGZ een bijbehorend toetsingskader (pdf-bestand, 165 kB) opgesteld. Hierin staan de criteria die de IGZ hanteert bij het beoordelen van het calamiteitenonderzoek. Dit toetsingskader is in mei 2017 door de IGZ herzien. Er zijn kleine aanpassingen gedaan op tekstueel gebied. Deze herziene versie is geldig tot 1 juni 2018. Voor deze datum zal het toetsingskader in samenwerking met de huisartsenposten en ambulancevoorzieningen inhoudelijk besproken en aangepast worden om deze up-to-date te houden.

U kunt hier een calamiteiten melden.

Veldnormen in toezicht

De IGZ toets aan de wet en aan verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg voldoende is. Onder veldnormen worden verstaan de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, protocollen en afspraken. Zie ook de Nota Verantwoorde Ambulancezorg.

De protocollen voor de ambulancezorg zijn ontwikkeld in overleg met diverse wetenschappelijke verenigingen, met de branchevereniging van (ambulance)verpleegkundigen (V&VN) en met de koepelorganisatie van de ambulancezorg (AZN). Een belangrijke veldnorm is het Landelijk Protocol Ambulancezorg.

Klachten of vragen over ambulancezorg?

Bent u als burger ontevreden over (niet) geleverde ambulancezorg? Iedere ambulancezorgaanbieder behoort een klachtenprocedure te hebben waar u gebruik van kunt maken. Ook voor algemene vragen kunt u bij de betreffende ambulancezorgaanbieder terecht.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg kan helpen bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie, bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 120 50 20 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).

Zorgprofessionals kunnen met vragen terecht bij het meldpunt van de inspectie. Telefonisch zijn zij bereikbaar op 088-120 5000 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur).