1. Home
  2.   Melden
  3. Melden van suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg

Voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) en/ of verslavingszorg

Melden van suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg

Er zijn twee categorieën suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg* voor een cliënt die instellingen en solistisch werkende zorgverleners in de ggz op casusniveau moeten melden bij de inspectie:

*De term ’met ernstig schadelijk gevolg’ is in plaats gekomen van ‘met ernstig letsel’ in de definitie van calamiteit (Wkkgz: hoofdstuk 1, begripsbepaling)

1: Kwaliteit van zorg

Suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt die betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg. Dit is een calamiteit en daarom een melding op basis van artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De melder wordt verzocht onderzoek te doen en een rapportage op te stellen op basis van de richtlijn calamiteitenrapportage.

Toelichting:
In de Handreiking uniforme meldingsroute suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel; GGz Nederland e.a. (2011) wordt betrekking op de kwaliteit van de zorg vertaald als ‘tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg’ en worden de volgende situaties beschreven:

  • Onvoldoende risicotaxatie en/of toezicht op de cliënt;
  • Onvoldoende volgen van multidisciplinaire behandelrichtlijnen, waaronder de MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag;
  • Onvoldoende overdracht, communicatie en/of samenwerking in de keten;
  • Onvoldoende volgen professioneel statuut en/of interne richtlijnen en procedures.

2: Gedwongen opname en/ of vrijheidsbeperkende maatregel

Suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt bij wie sprake is van gedwongen opname en/ of zorg op basis van de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) of vrijheidsbeperkende maatregel anderszins. Dit is een andere melding op basis van artikel 8.15 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

De melder wordt verzocht onderzoek te doen en een rapportage op te stellen aan de hand van het format melding suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg voor cliënten met gedwongen zorg/behandeling en/of vrijheidsbeperking april 2011, geactualiseerd juni 2016 (pdf-bestand, 93 kB).

Indien naast verplichte zorg ook sprake is van tekortkomingen in de kwaliteit van zorg dan dient een calamiteit gemeld te worden en zal gevraagd worden onderzoek te doen en een rapportage op te stellen op basis van de richtlijn calamiteitenrapportage.

Toelichting:
Cliënten met verplichte zorg verdienen extra rechtsbescherming en toezicht. In de Wet Bopz (op termijn de Wet Verplichte GGz) is geen meldplicht opgenomen ten aanzien van cliënten die in zorg zijn onder de Wet Bopz en een suïcide plegen of een suïcidepoging doen met ernstig schadelijk gevolg. De afspraak om deze categorie te melden is in 2011 overeengekomen met GGZ Nederland en houdt verband met de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de overheid. Daar waar de overheid verplichte zorg oplegt, heeft zij een verantwoordelijkheid in het toezicht op de uitvoering van deze zorg o.a. vastgelegd in artikel 63, lid 1 van de Wet Bopz.