1. Home
  2.   Melden
  3. Aanvraag informatie in het kader van vergewisplicht

Aanvraag informatie in het kader van vergewisplicht

Wat is de vergewisplicht?

Bent u van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan bent u verplicht om te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit is de zogenaamde vergewisplicht, geregeld in artikel 4, eerste lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Bronnen

De wet schrijft niet voor welke bronnen voor het vergewissen gebruikt moeten worden. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen hij nodig heeft. Het ligt voor de hand dat voormalige werkgevers worden geraadpleegd en voor zover van toepassing, in ieder geval het BIG-register, het register met tuchtrechtuitspraken of een ander register van de beroepsgroep. Zie ook de toelichting op de website van de Rijksoverheid.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een zorginstellingen die volgens de Wet Langdurige Zorg ( WLZ) zorg verleent en een zorginstelling die intramurale geestelijke gezondheidszorg levert zijn verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben voor alle nieuwe medewerkers die beroepsmatig in contact komen met cliënten. Andere zorgaanbieders kunnen een sollicitant ook om een VOG vragen.

Daarnaast kan een zorginstelling over een zorgverlener navraag doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Aanvraag informatie bij de IGZ: vraag & antwoord


1. Wie kan bij de IGZ informatie vragen? 

Het verzoek aan de IGZ kan uitsluitend worden ingediend door een zorgaanbieder die instelling is in de zin van de Wkkgz. De inspectie controleert of de aanvrager gerechtigd is om de gevraagde informatie te ontvangen.

2. Hoe kan de zorginstelling informatie opvragen? 
Met het aanvraagformulier vergewisplicht.

3. Als de IGZ ten aanzien van een zorgverlener een situatie van ernstige bedreiging vaststelt, maakt de IGZ deze informatie dan openbaar ? 
Nee. Alleen de zorginstelling die navraag doet in het kader van de vergewisplicht ontvangt van de IGZ deze mededeling. De maatregelen de IGZ treft in een situatie van ernstige bedreiging kunnen wel openbaar worden. Bekijk voor meer informatie Instellingen en zorgverleners met een maatregel.

4. Welke informatie verstrekt de inspectie en hoe doet de inspectie dat? 
Op verzoek van de zorgaanbieder deelt de IGZ mede of ten aanzien van de zorgverlener is vastgesteld dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen. En zo ja, op welke datum dat is vastgesteld. De schriftelijke mededeling stuurt de IGZ zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de zorginstelling. Over nog lopende en niet afgeronde onderzoeken deelt de inspectie niets mee.

5. Over welke periode gaat de informatie? 
De Wkkgz is vanaf 1 januari 2016 in werking. Er wordt uitsluitend gekeken naar de ná 1 januari 2016 vastgestelde situatie. Er zullen de komende tijd niet veel van dit soort gevallen worden vastgesteld. Daarom zal het antwoord op een aanvraag voor informatie de komende tijd nog weinig betekenis hebben.
De informatie over de zorgverlener wordt tot 5 jaar na vaststelling van de situatie van een ernstige bedreiging meegedeeld aan de zorgaanbieder.

6. Mag de zorgaanbieder iemand wel aannemen als die volgens de inspectie een risico vormt voor de patiëntveiligheid? 
Het is aan uzelf als zorgaanbieder om na te gaan en te beoordelen of de wijze waarop de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd in de weg staat aan het verlenen van goede zorg. Kennisnemen van de bevinding van de IGZ is één van de hulpmiddelen om dit te kunnen beoordelen. In een gesprek met de betreffende zorgverlener en eventueel door verder onderzoek (navraag bij de laatste werkgever(s), raadplegen van het BIG register) kunt u inschatten of er bij de sollicitant risico’s zijn op herhaling.